కాలజ్ఞానం కల్లకాదురా ….! బ్రహ్మంమాట పొల్లుపోదురా…

 

అన్న వాక్కులు నిజమౌతున్నాయి. తెల్లకాకులు దర్శనమిస్తున్నాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *