ఫైనల్ లో పాట్న .అదరకొట్టిన పర్దీప్

  • వరుసగా మూడోసారి ఫైనల్ కు చేరిన పైరేట్స్ .గత
    సంవత్సరం ఛాంపియన్స్ గా నిలిచిన పైరేట్స్ .చెన్నైలో జరగబోతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్. 28
    తేదిన డీ కొట్టనున్న గుజరాత్ మరియు పైరేట్స్ .
    మనిందర్ మరియు దీపక్ శ్రమ వృధా .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *