శ్రీ మాణిక్యవరదరాజస్వామి ఆలయ పునః నిర్మాణ పనుల్లో వెండి, రాగి నాణ్యేలు 19 లభించాయి.

Tag : Silver and copper quality


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *