తిరుపతిలో పరమేశ్వరుని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు చేసిన కమీషనర్ కే.ల్.వర్మ దంపతుల.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *