తిరుమలలో శ్రీవారిని విరామ సమయంలో ప్రముఖులు దర్శించారు. వారిలో సీని నటి ప్రీతిజింగ్యాని, అశ్వినినాచప్పతో పాటు శ్రీశ్రీ రాఘవేశ్వరభారతిస్వామిజిలు విడివిడిగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి, తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.

In the Tirumala, the celebrities visited the place during the break. Seeni actress PreetiGingyan and Ashvini Nachappa along with Sri Sri Raghaveshwarbharathaswamigi separately visited Sriwari. The temple officials arranged a visa and distributed pilgrimages

In the Tirumala, the celebrities visited the place during the break. Seeni actress PreetiGingyan and Ashvini Nachappa along with Sri Sri Raghaveshwarbharathaswamigi separately visited Sriwari. The temple officials arranged a visa and distributed pilgrimages

Date:12/03/2018

Tags: In the Tirumala, the celebrities visited the place during the break. Seeni actress PreetiGingyan and Ashvini Nachappa along with Sri Sri Raghaveshwarbharathaswamigi separately visited Sriwari. The temple officials arranged a visa and distributed pilgrimages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *