గరుడవారధి ను ప్రారంభించిన మన్నూరు సుగుణమ్మ

తిరుపతి ముచ్చట్లు:
గరుడవారధి (శ్రీనివాససేతు) ను ప్రారంభించి స్వీట్స్ పంచిన తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇంచార్జి మన్నూరు సుగుణమ్మ మరియు తిరుపతి తెలుగుదేశం నాయకులు . ఈ కార్యక్రమా నికి తిరుపతి కార్పొరేట్ మరియు తిరుపతి తెలుగుదేశం స్టేట్, జిల్లా ముఖ్య నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు.
 
Tags: Mannoor Sugunamma who started Garudavaradhi

Natyam ad