పోలీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య

చిత్తూరు ఎస్పీ బంగళాలో రాజశేఖర్ అనే పోలీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య

    పోలీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య

పోలీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య

.మృతుడి స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *