రాజమండ్రిలో జరిగిన యాగాన్నో సందర్శించి ఆశీస్సులు అందించిన శృంగేరీ పీఠాదిపతులు

– విదూశేఖర భారతి స్వామీజీ…

Date:20/05/2018

రాజమండ్రి ముచ్చట్లు :

Sringeri plateaues who visited the Yagna in Rajahmundry and gave blessings
Sringeri plateaues who visited the Yagna in Rajahmundry and gave blessings
Sringeri plateaues who visited the Yagna in Rajahmundry and gave blessings
Sringeri plateaues who visited the Yagna in Rajahmundry and gave blessings

 

Tags:Sringeri plateaues who visited the Yagna in Rajahmundry and gave blessings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *