ప్రతిభాశాస్త్రి శతజయంతి నేడు 

Date:07/06/201 9 తెలుగు సినిమాల నిర్మాణ కార్యక్రమానికి ఒక క్రమబద్ధమైన రూపునిచ్చిన వ్యక్తిగా ఖ్యాతిగడించిన టి.వి.యస్.శాస్త్రికి ఇది శతజయంతి సంవత్సరం. జూన్ 8, 1920న కృష్ణా జిల్లా గొడవర్రులో జన్మించారాయన. 1940లో కొందరు మిత్రులతో కలసి

Read more