మల్లన్న సాగర్  పరిహారం తీరు ఇంతింత కాదయా

Date:13/06/2019 మెదక్ ముచ్చట్లు: తొగుట మండలం ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్లో సవుట కనకవ్వకు 250 గజాల్లో ఇల్లుంది.  పరిహారంలో భాగంగా ఆమెకు ఉన్న 159 గజాల్లోని ఇంటికి సంబంధించి రూ.10 లక్షల చెక్కు ను అందజేశారు.  మిగిలిన

Read more