ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం లో ప్రముఖ క్షేత్రం శ్రీ త్రిపురాంతకేస్వర స్వామి మరియు బాలాత్రిపురసుందరీ అమ్మవారిని దర్శంచిన విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠాధిపతులు శ్రీశ్రీశ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతీ మహాస్వామివారు

Visakhapatnam Shree Shraddhapatras of Srikrishna Shreepupandendra Saraswathi Mahaswamy, who visited Sri Tripura Rantha Swamy and Balatri Puranasundari Ammary in Prakasam district, Tripura constituency,

Visakhapatnam Shree Shraddhapatras of Srikrishna Shreepupandendra Saraswathi Mahaswamy, who visited Sri Tripura Rantha Swamy and Balatri Puranasundari Ammary in Prakasam district, Tripura constituency,

Date:19/02/2018

Tags: Visakhapatnam Shree Shraddhapatras of Srikrishna Shreepupandendra Saraswathi Mahaswamy, who visited Sri Tripura Rantha Swamy and Balatri Puranasundari Ammary in Prakasam district, Tripura constituency,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *